Hướng dẫn cài MariaDB 5.5 trên Ubunutu

MariaDB là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ), là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế cho MySQL. Hôm nay mình sẻ chia sẻ với các bạn các cài đặt MariaDB 5.5 trên hệ điều hành Ubuntu.

Bước 1: Thêm MariaDB Repository:

Đầu tiên, bạn mở cửa sổTerminal
Gõ vào terminal dòng lệnh dưới đây.

sudo apt-get install software-properties-common

Tiếp theo, chúng ta sẽ import Mariba public key

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xcbcb082a1bb943db

Sau đó, bạn gõ lệnh sau để tạo thư mục lưu cho MariaDB

sudo add-apt-repository 'deb http://mirror.jmu.edu/pub/mariadb/repo/5.5/ubuntu trusty main'

Cuối cùng, gõ lệnh bên dưới để cập nhật lại

sudo apt-get update

Bước 2: Cài đặt MariaDB server

Tại đây, bạn tiến hành cài đặt MariaDB chỉ với một câu lệnh đơn giản sau đây:

sudo apt-get install mariadb-server

Do you want to continue? [Y/n]

Enter Y to continue.

Next you’ll be asked:

New password for the MariaDB “root” user:

This is an administrative account in MariaDB with elevated privileges; enter a strong password.

Then you’ll be asked to verify the root MariaDB password:

Repeat password for the MariaDB “root” user:

That’s it! Your basic MariaDB installation is now complete!

Để tiếp tục bước tiếp theo, bạn phải dừng MariaDB lại với câu lệnh bên dưới

 sudo service mysql stop 

Bước 3: Cấu hình và bảo mật cho MariaDB trước khi sử dụng:

Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo thư mục để lưu trữ database MariaDB

sudo mysql_install_db

Khởi động lại MariaDB:

sudo service mysql start

Bây giờ, chúng ta sẽ cài đặt bảo mật bằng cách xóa database test đã được tạo mặc định khi chúng ta tiến hành cài đặt MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Và bạn tiếp tục với

Enter current password for root (enter for none):

Then, assuming you set a strong root password, go ahead and enter n at the following prompt:

Change the root password? [Y/n] n

Remove anonymous users, Y:

Remove anonymous users? [Y/n] Y

Disallow root logins remotely, Y:

Disallow root login remotely? [Y/n] Y

Remove test database and access to it, Y:

Remove test database and access to it? [Y/n] Y

And reload privilege tables, Y:

Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Bước 4: Kiểm tra cài đặt MariaDB thành công:

Bạn có thể kiểm tra version của MariaDB bằng lệnh sau:

mysql -V

Sau đó, nhập câu lệnh sau đây:

mysql -p

Enter password:

And then you should be greeted with the following:

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 5.5.41-MariaDB-1~trusty-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2014, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Cuối cùng để thoát khỏi kết nối với MariaDB

exit

Dừng MariaDB

sudo service mysql stop

Bật MariaDB:

sudo service mysql start

Kiểm tra trạng thái của MariaDB

sudo service mysql status

Khởi động lại MariaDB

sudo service mysql restart

Bài viết này mình tạm dịch lại trong quá trình làm việc để làm tài liệu sau này và cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn. Nếu có chưa chính xác gì thì các bạn đóng góp thêm giúp mình nha. 🙂
Nguồn How to Install MariaDB 5.5 on Ubuntu 14.04 LTS

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×