13 code snippet hữu ích trong WordPress

Nếu bạn chọn WordPress là nền tảng để tạo website/blog thì nên biết vài đoạn code cơ bản để có thể tự tùy chỉnh website/blog theo ý muốn. Với những đoạn code ngắn trong bài viết này sẽ giúp cho bạn có thể quản lý tốt trang web của mình hơn.

1. Tăng giới hạn bộ nhớ (memory limit)

Nếu trang web của bạn có nhiều plugin hoặc nhiều lượt truy cập thì bạn sẽ cần tăng dung lượng bộ nhớ. Để làm việc này, bạn chèn code sau vào file wp-config.php:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '96M');

2. Tự động dọn sạch bài viết trong Trash

Khi viết bài, có thể bạn sẽ bỏ một số bài viết và những bài viết này sẽ được đưa tự động vào Trash. Để ấn định thời giạn tự làm sạch Trash, bạn chèn code sau vào file wp-config.php:

define('EMPTY_TRASH_DAYS', 5 );

3. Lọc bài viết từ Loop

Nếu không muốn hiển thị tất cả bài viết từ vòng lặp loop mà chỉ muốn hiển thị bài viết theo tên các chủ đề (category) thì bạn dùng đoạn code sau:

query_posts('showposts=5&category_name=featured');
if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
   <h3><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
   <p><?php the_content(); ?></p>
   endwhile;
else:
   endif;
wp_reset_query();

Trong đoạn code trên, bài viết sẽ được hiển thị theo category với tên là “featured”, bạn chỉ cần thay tên category này theo ý bạn.

4. Lặp trong vòng lặp

Đặt vòng lặp bên trong vòng lặp:

<?php
if (have_posts()) :
   while (have_posts()) : the_post(); // the post loop
     $temp_query = $wp_query;  // store it
   $args = array(
   'paged' => $paged, // paginates
   'post_type'=>'post',
   'posts_per_page' => 3,
   'order' => 'DESC'
   );
   $wp_query = new WP_Query($args);
   while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post();
     // -- your new loop -- //
     endwhile;
     if (isset($wp_query))
     {
        $wp_query = $temp_query; // restore loop
     }
   endwhile;
endif;
?>

5. Phát hiện trình duyệt

Nếu bạn muốn viết CSS cho trang web của mình theo các trình duyệt khác nhau thì sử dụng đoạn code sau sẽ rất hữu ích:

add_filter('body_class','browser_body_class');
function browser_body_class($classes)
{
   global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;
   if($is_lynx)
     $classes[] = 'lynx';
   else if($is_gecko)
     $classes[] = 'gecko';
   else if($is_opera)
     $classes[] = 'opera';
   else if($is_NS4)
     $classes[] = 'ns4';
   else if($is_safari)
     $classes[] = 'safari';
   else if($is_chrome)
     $classes[] = 'chrome';
   else if($is_IE)
     $classes[] = 'ie';
   else
     $classes[] = 'unknown';
   if($is_iphone)
     $classes[] = 'iphone';
   return $classes;
}

6. Phát hiện người dùng mobile

Đoạn code sau sẽ giúp bạn hiển thị những thứ đặc biệt cho những người sử dụng mobile. Trước hết, bạn vào trang detectmobilebrowsers.mobi, tải file về và upload vào folder theme của bạn. Sau đó, đặt đoạn code sau vào trong file header.php:

include('mobile_device_detect.php');
$mobile = mobile_device_detect();

if ($mobile==true)
{
   header( 'Location: http://your-website.com/?theme=Your_Mobile_Theme' ) ;
}

7. Tạo Browser Caching với .htaccess

Copy đoạn code sau đặt vào bên trong file .htaccess sẽ giúp tăng tốc độ load trang web của bạn:

## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
## EXPIRES CACHING ##

8. Chèn jQuery theo cách đúng nhất

Nếu muốn chèn jQuery vào trong trang WordPress thì đây là cách tốt nhất dành cho bạn. Bạn chỉ cần chèn code sau vào file header.php:

<?php wp_enqueue_script("jquery"); ?>

9. Chuyển sang chế độ Maintenance

Nếu muốn duy trì trang web và thông báo cho người dùng thì cách nhanh nhất là bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php:

function maintenace_mode()
{
   if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() )
   {
     die('Maintenance.');
   }
}
add_action('get_header', 'maintenace_mode');

10. Thay đổi đường dẫn Login

Mặc định đường dẫn đến trang login là http://yoursite.com/wp-login.php, tuy nhiên bạn có thể thay đổi đường dẫn login theo ý mình bằng cách dùng code sau:

RewriteRule ^login$ http://yoursite.com/wp-login.php [NC,L]

Đường dẫn mới sẽ là: http://yoursite.com/login

11. Gỡ bỏ WordPress 3.1 Admin Bar

remove_action('init', 'wp_admin_bar_init');

12. Giới hạn Post Revisions

# Maximum 5 revisions #
define('WP_POST_REVISIONS', 5);
# Disable revisions #
define('WP_POST_REVISIONS', false);

13. Ấn định thời gian Autosave

Copy đoạn code sau vào file wp-config.php:

# Autosave interval set to 5 Minutes #
define('AUTOSAVE_INTERVAL', 300);

Chúc bạn thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×