Tạo Custom Page Template dựa vào Url Rewrite

Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ tạo Rewrite  URL  trên WordPress một cách tùy ý? Ở đây, tôi đã đối mặt với một vấn đề thú vị như vậy. Tôi muốn thêm một Rewrite rule trên một Permalink và muốn sử dụng một custom template cho Rewrite rule. Tuy nhiên, đây không phải là một […]

×